Notowania

PKN0617

Nazwa emitenta PKN ORLEN
Data autoryzacji2013-06-28
Data pierwszego notowania2013-06-28
Data wykupu2017-06-03
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)200 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.24
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,53
Strona www emitenta www.orlen.pl

 

Rentowność do wykupu - założenia

Rentowność do wykupu jest informacją pozwalającą na ocenę inwestycji w całym okresie jej trwania.
Stosowana w kalkulatorze rentowności metodyka pozwala na ocenę inwestycji zarówno w obligacje o oprocentowaniu stałym jak i zmiennym.
W przypadku obligacji o stałym oprocentowaniu w procesie obliczeń wykorzystywane są informacje o odsetkach podane przez emitenta obligacji.
Dla obligacji o oprocentowaniu zmiennym obliczenia są przeprowadzane na prognozowanych przepływach odsetkowych wyznaczanych przy użyciu aktualnej stopy referencyjnej. Stopą referencyjną dla większości notowanych papierów dłużnych jest właściwa stopa WIBOR.

Kalkulator rentowności weryfikuje również możliwość wystąpienia podatku od dyskonta. W przypadku gdy różnica pomiędzy nominałem a ceną czystą jest liczbą dodatnią, wykup obligacji jest pomniejszany o podatek od dyskonta.

Rentowność do wykupu – metodyka obliczania

Rentowność do wykupu jest obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

wzor1.gif

gdzie:

P – cena czysta obligacji
AI – skumulowane odsetki
CFα – przepływ pieniężny w momencie α
IRR – wewnętrzna stopa zwrotu w terminie do wykupu
t – czas wyrażony w latach od momentu rozliczenia dla przepływu występującego w momencie α
U – stopa prowizji

wzor2.gif

gdzie:

YTM – stopa zwrotu w terminie do wykupu (rentowność)
m – częstotliwość płatności kuponów

Rentowność do wykupu - ekwiwalent

Ekwiwalent rentowności do wykupu brutto, to wskaźnik pozwalający na porównywanie opłacalności inwestycji w obligacje z inwestycją w lokaty terminowe.

Wskaźnik ten jest obliczany zgodnie z poniższym wzorem:

wzor3.gif

gdzie:

T – stopa podatku (19%)


 

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2016-07-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 390 62
Wartość emisji 63,81 3,32

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2016-07-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
CPS0721 101,3000 1 033,6600
ALR0421 112,4500 823,7700
ALR0522 104,7900 106,3000