Notowania

WORK SERVICE S.A. (Uchwała Nr 588/2017)

Uchwała Nr 588/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii U
spółki WORK SERVICE S.A.


§ 1
Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki WORK SERVICE S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii U, oznaczonymi kodem „PLWRKSR00084”, w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 19 czerwca 2017 r.


§ 2
Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:
1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 16 czerwca 2017 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;
2) od dnia zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500