Notowania

MEDORT (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 107/17)

Uchwała Nr 107/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obrotu obligacjami na okaziciela serii C spółki MEDORT S.A.

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki MEDORT S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii C, oznaczonymi kodem ISIN PLMDRT000027, w związku ze zmianą Warunków Emisji Obligacji dotyczącą oprocentowania obligacji, Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 19 maja 2017 r. do dnia 23 maja 2017 roku (włącznie).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500